Teneriffan suomalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan

TOIMINTASÄÄNTÖ

1 §

Seurakunnan nimi

Seurakunnan nimi on Teneriffan suomalainen evankelis-luterilainen seurakunta ja sen kotipaikka on Teneriffalla sijaitseva Puerto de la Cruzin kaupunki.

Osoite Calle Iriarte 30, 38400 Puerto de la Cruz.

Toimipisteet ovat Puerto de la Cruz  ja  Playa de las Americas. 

Seurakunnan toiminta-alue on Teneriffa.

Seurakunnan espanjankielinen nimi on ”Parroquia Evangélica-Luterana  Finlandesa de Tenerife”.

Seurakunnan toiminnan perustana on Suomen evankelis –l uterilaisen kirkon tunnustus ja kirkon ulkosuomalaistyön yleiset toimintaperiaatteet.

Seurakunta toimii yhteistyössä  Suomen kirkon ulkoasian neuvoston ja Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston kanssa.

Teneriffan seurakunta on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyötä Espanjassa.

2 §

Seurakunnan tehtävä

Seurakunnan tehtävänä on suomalaisen evankelis-luterilaisen seurakuntatyön toteuttaminen toiminta-alueellaan asuvien ja siellä vierailevien suomalaisten parissa.

Seurakunnan toiminta perustuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen ja siinä otetaan huomioon Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyön yleiset toimintaperiaatteet.

Kirkon pääasiallinen toiminta käsittää jumalanpalveluksen ja sen sanoman levittämisen yhteisölle.

Jumalanpalvelukset, häät ja muut kirkon piiriin kuuluvat tilaisuudet vietetään Espanjan paikallisissa katolisissa kirkoissa.

Muut kirkon huomioon otettavat toimet on vahvistaa jäsenten kristillistä uskoa erilaisten uskonnollisten tapahtumien välityksellä, edistää hengellistä elämää ja kristillistä elämäntapaa erilaisten uskonnollisten tapahtumien kautta.

Edistää kirkon läheistä yhteistyötä erilaisten tahojen, kuten yhdistysten, sekä suomalaisten, että espanjalaisten viranomaisten kanssa.

Harjoittaa erilaista hyväntekeväisyyttä ilman rajoja.

Järjestää tapahtumia, kursseja ja keskustelutilaisuuksia, sekä erilaisia sosiaalisia ja hyväntekeväisyystapahtumia.

Varain keruu kirkon erilaisiin tarkoituksiin.

Seurakunnan jäseniksi katsotaan kaikki sen toiminta-alueella asuvat ja vierailevat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

Seurakunnan toiminta on avoinna kaikille siitä kiinnostuneille.

3 §

Hallinto

Seurakuntaa johtaa seurakuntaneuvosto yhdessä pappien kanssa.

Seurakunnan päätöksentekoelimiä ovat seurakuntakokous ja seurakuntaneuvosto.

Seurakunnan nimen kirjoittaa erikseen seurakuntaneuvoston puheenjohtaja tai seurakuntaneuvoston tähän nimeämä henkilö. He edustavat seurakuntaa suhteessa Espanjan viranomaisiin ja muihin seurakunnan ulkopuolisiin tahoihin.

Seurakunnan pappi kirjoittaa seurakunnan nimen yhteisissä asioissa toisten kirkkojen kanssa ja muissa toiminnallisissa asioissa.

4 §

Äänioikeus

Äänioikeutettu seurakuntavaaleissa on jokainen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon

jäsen, joka vaalipäivään mennessä on täyttänyt 16 vuotta, ja joka on vaalipäivään mennessä asunut Espanjassa  12 kuukauden aikana vähintään kolme (3) kuukautta.

          

                                5 §

               Seurakuntakokous

Seurakuntaneuvosto kutsuu vuosittain maaliskuun loppuun mennessä koolle seurakuntakokouksen, jossa on puhe- ja äänioikeus jokaisella seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä.  Seurakuntakokouksessa kullakin on käytössä yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Seurakuntakokouksessa vahvistetaan seurakunnan edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Seurakuntakokous vahvistaa myös edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Kokous valitsee kuluvalle tilikaudelle kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa..

Ylimääräinen seurakuntakokous voidaan kutsua koolle seurakuntaneuvoston toimesta tarvittaessa tai kun vähintään 20 äänioikeutettua seurakuntalaista sitä kirjallisesti pyytää seurakuntaneuvostolta tietyn asian käsittelyä varten.

Seurakuntakokouksesta tulee ilmoittaa vähintään kolme viikkoa ennen sen pitämistä jumalanpalveluksessa sekä muutoin seurakuntaneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakuntakokouksen avaa seurakuntaneuvoston puheenjohtaja tai seurakuntaneuvoston siihen valitsema seurakuntaneuvoston jäsen. Kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

6. §

Seurakuntavaalit

Seurakuntaneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Seurakuntaneuvostossa on seitsemän  (7) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.

Toimikautensa viimeisen vuoden marraskuun loppuun mennessä seurakuntaneuvosto järjestää vaalitoimituksen jäsenten valitsemiseksi. Vaaleista ilmoitetaan kuten seurakuntakokouksesta. Seurakuntavaali voidaan toimittaa yhdessä tai kahdessa paikassa ja mahdollinen täytevaali voidaan kauden aikana pitää seurakuntakokouksessa.

Vaalit toimitetaan välittöminä vaaleina, joissa jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni.  Valtakirjalla ei voi äänestää. Vaalikelpoisia ovat seurakunnan konfirmoidut äänioikeutetut jäsenet, jotka  vaalipäivään mennessä ovat täyttäneet 18 vuotta.

Äänioikeutettu seurakuntavaaleissa on jokainen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, joka vaalipäivään mennessä on täyttänyt 16 vuotta, ja joka on vaalipäivään mennessä asunut Espanjassa  12 kuukauden aikana vähintään kolme (3) kuukautta.

Seurakuntaneuvosto päättää, missä suhteessa seurakuntaneuvostoon valitaan jäseniä ja varajäseniä eri alueilta, vastaanottaa ennen vaaleja ehdokkaita, vahvistaa ehdokasasettelun ja saattaa seurakuntalaisten tietoon ehdokkaat.

Vaalikokoukselle valitaan puheenjohtaja, joka johtaa vaalitoimitusta.

Kokous valitsee myös sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Vaalitoimituksesta on sihteerin laadittava pöytäkirja, joka on pöytäkirjantarkastajien tarkistettava.

Pöytäkirja on tarkistuksen jälkeen seurakuntalaisten yleisesti nähtävänä.

Vaali suoritetaan suljetuin vaalilipuin ja valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Kokous vahvistaa tuloksen ja vaalia seuraavan jumalanpalveluksen yhteydessä vaalitulos saatetaan seurakuntalaisten tietoon.

7 §

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvoston tehtävänä on:

-    edistää seurakunnan hengellistä elämää turvaamalla jumalanpalvelusten, 

     sielunhoidon ja sakramenttien saatavuus

  • vaalia erityisesti kristillisen palvelun toteutumista seurakunnassa
  • laatia kalenterivuosittain seurakuntakokoukselle vahvistettavaksi toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimittaa nämä Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön toimistoon
  • avustaa ja tukea työntekijöitä heidän työssään
  • hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta
  • suorittaa ne muut tehtävät, jotka on katsottava seurakuntaneuvoston toimialaan kuuluviksi.

Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Seurakuntaneuvosto valitsee myös sihteerin ja taloudenhoitajan, joiden ei tarvitse olla seurakuntaneuvoston jäseniä.

Seurakuntaneuvoston esittelijänä toimii seurakunnan pappi tai seurakuntaneuvoston puheenjohtaja.

Seurakuntaneuvoston kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkastaa kaksi valittua pöytäkirjantarkastajaa tai kokous välittömästi.

Seurakuntaneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Seurakuntaneuvosto on kutsuttava koolle myös silloin, kun puolet jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet seurakuntaneuvoston jäsenistä on saapuvilla.

Seurakuntaneuvostossa käsiteltävänä oleva asia päätetään tarvittaessa äänestämällä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama esitys.

Seurakuntaneuvosto voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä nimettyjen tehtävien valmistelua ja suorittamista varten.

 

Seurakunnan työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus seurakuntaneuvoston kokouksissa.

Seurakuntaneuvosto tai sen puheenjohtaja voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita harkintansa mukaan ennalta määrättyjen asioiden käsittelyyn.

                                               8 §   

                              Seurakunnan talous

Seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan varainhankinnasta sekä varojen ja omaisuuden hoidosta yleisten kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Tilikausi on kalenterivuosi.

Seurakuntaneuvosto myöntää käyttöoikeuden seurakunnan tileihin.

Seurakuntaneuvoston on annettava hyväksymänsä tilinpäätös tositteineen ja tarpeelliset asiakirjat toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen seurakuntakokousta. Toiminnantarkastajien on puolestaan annettava toiminnantarkastuskertomuksensa seurakuntaneuvoston puheenjohtajalle vähintään viikkoa ennen seurakuntakokousta.

Seurakunnalla on oikeus kerätä kolehteja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja Espanjan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan tuotto

 käytetään seurakunnan toimintaan ja seurakuntalaisten hyväksi.

                                                     9 §

Seurakunnan työntekijät

Seurakunnan papin/papit ja kanttorin nimittää Kirkkohallitus kuultuaan seurakuntaneuvostoa. Kirkon ulkoasiain osasto hoitaa nimittämiensä työntekijöiden rekrytoinnin ja työsopimukset.

10 §

Toimintasäännön voimaantulo

Tämä toimintasääntö on voimassa sen jälkeen kun seurakuntaneuvosto on sen hyväksynyt. Hyväksytty toimintasääntö annetaan tiedoksi Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön toimistolle ja seurakuntakokoukselle.

11 §

Seurakunnan lakkauttaminen

Seurakunta lakkaa olemasta kun sen alkuperäinen tarkoitus ei enää toteudu. Lakkauttamispäätöksen tekee seurakuntakokous kuultuaan asiassa Kirkkohallituksen ulkoasiain osastoa.

Päätöstä tulee kannattaa vähintään 5/6 kokouksen osanottajista.

Lakkautetun seurakunnan mahdollinen kiinteä ja irtain omaisuus sekä muu varallisuus siirtyy Kirkkohallituksen hallintaan käytettäväksi ulkosuomalaistyöhön Espanjan alueella.

12 §

Muut säännökset

Milloin tässä toimintasäännössä ei toisin mainita, noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon voimassa olevan kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännöksiä.

Hyväksytty  seurakuntaneuvoston kokouksessa  lokakuun  23. päivänä 2015.

Veli-Pekka Kylliäinen, puheenjohtaja                   Peter Kankkonen, sihteeri

Eila Tiainen,  jäsen                                               Matti Sani,  jäsen

Marja-Liisa  Hovi, jäsen                                       Hannu Hietikko, jäsen                                

Elsa Sorri,  varajäsen                                          Marjatta Pelkonen, varajäsen